Dokumenty niezbędne do otrzymania wizy białoruskiej:

 1. wypełniony i podpisany osobiście przez wnioskodawcę formularz wniosku  o wydanie wizy. Formularz wniosku należy wypełnić drukowanymi literami łacińskimi, jednym długopisem; (Wniosek można pobrać z naszej strony bądź w siedzibie naszego biura.)
 2. jedno kolorowe zdjęcie o wymiarach 3 ? 4 cm – nie starsze niż 6 miesięcy i umożliwiające identyfikację osoby aplikującej;
 3. paszport – ważny, co najmniej 3 miesiące po ukończeniu okresu ważności wizy, oraz koniecznie zawierać czyste strony;
 4. ubezpieczenie zdrowotne Towarzystwa Ubezpieczeniowego Europa, lub innych firm białoruskich. Ubezpieczenie powinno pokrywać wszystkie zaplanowane dni pobytu w okresie ważności wizy; (Ubezpieczenie można nabyć w siedzibie naszego biura.)
 5. w przypadku gdy wnioskodawca jest osobą niepełnoletnią, wymagane są kopie stron paszportów rodziców, zawierające dane osobiste ze zdjęciem;
 6. wiza tranzytowa może być wydana cudzoziemcowi, który posiada prawo wjazdu do państwa docelowego. Wizę tranzytową wydaje się na okres pobytu nie dłuższy niż 2 dni, licząc od dnia każdego wjazdu na terytorium Białorusi

Konsul może zażądać dodatkowych dokumentów, potwierdzających dane, zawarte we wniosku wizowym, oraz zaprosić osobę ubiegającą się o wizę na rozmowę w celu złożenia dodatkowych wyjaśnień.

Dokumenty, niezbędne do otrzymania wizy, należy składać nie wcześniej niż
3 miesiące przed zaplanowaną podróżą.

Wydział Konsularny nie przyjmuje dokumentów nadesłanych do Konsulatu faksem, pocztą lub pocztą elektroniczną.

Ambasada Republiki Białoruś wydaje wizy:

 • w trybie normalnym – 5 dni roboczych
 • w trybie ekspresowym – 48 godzin.

W celu otrzymania wizy tranzytowej wnioskodawca powinien okazać dodatkowo następujące dokumenty:

 1. ważną wizę do państwa docelowego, oraz jej ksero
 2. kopię biletu lotniczego lub kolejowego
 3. podanie od firmy (dla kierowców)

W celu otrzymania wizy wielokrotnej długoterminowej dla kierowców wnioskodawca powinien okazać dodatkowo następujące dokumenty:

 1. list na blankiecie firmowym adresowany do Wydziału Konsularnego Ambasad w Warszawie z prośbą o wydanie wiz rocznych dla wielokrotnego przekroczenia granicy dla kierowców przedsiębiorstwa ” … ” według załączonej listy (imię i nazwisko)
 2. podanie ZMPD
 3. ksero licencji
 4. ubezpieczenie

W celu otrzymania prywatnej wizy krótkoterminowej i długoterminowej dla wielokrotnego przekroczenia granicy wnioskodawca powinien okazać dodatkowo oryginał zaproszenia od osoby zapraszającej, wystawiony przez urząd paszportowy.

W celu otrzymania służbowej wizy krótkoterminowej dla wielokrotnego przekroczenia granicy wnioskodawca powinien okazać dodatkowo kontrakt.

Dokumenty do pobrania: